Tájékoztató

a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról
 
Látvány-csapatsportok támogatása esetén a hatályos társasági adóról, és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § (3) bekezdése szerint az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a támogató 
a) a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatást a támogatott szervezet számára, 
b) a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége (MLSZ) számára átutalja, és
c) a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának megtörténtét az állami adóhatóság részére bejelentse.
 
A támogató a támogatási igazolásban meghatározott összeg Tao. tv. szerinti (19 százalékos, illetve a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 százalékos) adókulccsal számított értéke legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségnek befizetni, amely sportágát az adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette. 
 
A támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a 10 százalékos társasági adókulcs szerinti mértékkel akkor állapíthatja meg, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs alkalmazására nem köteles. Ha a támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a várható fizetendő adó alapján a 10 százalékos társasági adókulcs alapján határozza meg és a támogatás adóévében a pozitív adóalapja meghaladja az 500 millió forintot, a támogató köteles a támogatás legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani.
 
A fentiek figyelembe vételével a(z) ……………………… támogató által fizetendő 
 
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kalkulált összege: ………….. Ft,
 
amely összeget az MLSZ 11707024-20488330 számú fizetési számlára történő utalással tud teljesíteni. A közlemény rovatban kérem, hogy a támogatási igazolás iktatószámát tűntesse fel.
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalásának tényét - annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül - az állami adóhatóság részére be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A bejelentési kötelezettség kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített nyomtatványon (SPORTBEJ) teljesíthető, amely a NAV honlapjáról (https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok) tölthető le.